När musikintresset
kan göra skillnad.

Vad vi gör.

Vårt engagemang som förening har varierat under de 30 år vi varit aktiva och fortsätter utvecklas med tiden. Det konstanta målet är dock att verka för Helsingborgs Symfoniorkester och dess musiker.

Självfallet ser varje medlems engagemang olika ut och det ställs inga krav från föreningens sida – alla bidrar så som de själva kan eller vill.

Projekt

HSV stöttar olika former av orkesterprojekt både aktivt och ekonomiskt.

Utveckling

Sedan 2010 har vi haft glädjen att årligen kunna tilldela orkesterns musiker olika stipendier.

Unga Musiker

HSV medfinansierar framträdanden via HKMF. Dessutom arbetar vi för ökat musikutbyte.

Skapa Kontakt

Likt ambassadörer vill vi bl.a skapa kontakt mellan orkestern och publiken.

Support

Tidigare har vi kunnat bidra vid konserter med bl.a värdskap och utdelning av program.

Hur vi kan.

Helsingborgs Symfonikers Vänner är en ideell förening vars fokus riktas mot klassisk musik i Helsingborg. Våra insatser – stipendier och projekt – är möjliga tack vare medmänniskors generositet.

Sedan säsongen 2018/19 används medel från en donation som HSV fick av Ulla och Boris Carlstein. Inför säsongen 2023/24 mottog HSV och HSO även ett arv från makarna.

I gåvobrevet från 2018/19 stod bl.a följande:

Gåvan skall användas i enlighet med föreningens stadgar för att på ett lämpligt sätt stimulera och främja musiker verksamma i Helsingborgs symfoniorkester. Vid bedömningen av vilken eller vilka musiker som ska erhålla medel från gåvan skall, om möjligt, hänsyn tas till att fördelningen mellan könen blir så lika som möjligt.

Stipendier.

I slutet av varje vårsäsong delar vi ut stipendium till någon eller några av orkesterns medlemmar. Glädjen att kunna bidra på detta sätt kan inte understrykas nog och vi ser fram emot det år efter år.

Stipendier delas ut för att gagna musikerna i Helsingborgs Symfoniorkester, samt musiken som helhet. Som ideell förening berör vi inte orkesterns frihet, kreativitet eller integritet. 

Bild. Helsingborgs Symfoniorkester
Fotograf: Nicolaj Lund

Ändamål

HSV värnar om musiken, kulturen och tillgängligheten, men framförallt orkesterns musiker.

Syftet med våra stipendier är att stötta musikernas utveckling på olika sätt. Under de senaste 14 åren har vi med glädje kunnat bidra till bl.a:

• Fortbildning
• Lektioner i instrument-teknik
• Studieresor
• Inspirationsresor

Mottagare

Föreningen kan ge stipendium till enskild musiker, eller grupp av musiker.

Musikerna ansöker själva och behöver vara fast anknutna till Helsingborgs Symfoniorkester (HSO).

HSV eftersträvar att så rättvist som möjligt fördela stipendier.

Förutsättningar

Stipendier kan delas ut årligen förutsatt att föreningens ekonomi så tillåter. Stipendiat utses av HSV styrelse efter förslag från bedömningsnämnden som består av:

Konserthuschefen
Orkesterchefen HSO
Chefsdirigenten HSO
Ordförande HSV

Beloppets storlek bestäms av HSV styrelse.

Stipendier genom åren.

2024

Fredrik Ljungberg
Trumpet

”För att resa och söka kunskap om naturtrumpeten samt studier i hur den kan användas i orkestern.”


10 000 kr

2024

Violeta Mönnekes
Violin

För att delta i en masterclass,
Schlossakademie,
med en av de mest eftersökta fiolpedagogerna i världen.

15 000 kr

2024

Jennifer Gersten
Violin

För att delta i en sommarworkshop med violinisten Marco Fusi avseende Luigi Nonos verk för violin och elektronik. Fusi är en av dagens främsta företrädare för samtida violinspel.

15 000 kr

2023

1:a violinstämman

10 personer

”… fortbildning och teambildning med en resa till London”

40 000 kr

2022

Brassektionen

10 personer

”…inspirationsresa till Berlin”

52 500 kr

2022

Carl Andersson: Oboe

”…inspirationsresa till Paris”

7 500 kr

2021

Nanna Wendelboe: Klarinett
Sophie Bird: Violin

”…för utåtriktat konsertarbete”

20 000 kr

2020

Charlotta Weber: Cello

”för fortbildning och resor”

20 000 kr

2019-20

Anders Cornelius: Kontrabas

”…vidare förkovran genom konsertbesök”

10 000 kr

2019-20

Per Johansson: Klarinett

”…vidare förkovran genom lektioner och konsertbesök”

30 000 kr

2018

Violeta Daniela Mönnekes: Violin

”…violinstudier i Berlin”

7 000 kr

2018

Krzysztof Ludwiszewski: Violin

”inspelning av CD”

7 000 kr

2018

Karin Höglund Kristensen: Violin

”…lektioner i violinteknik”

10 000 kr

2018

Orkesterns violastämma

Markus Falkbring, Yannik Dondelinger, Marie Louise Broholt Jensen, Erika Johansson, Krzysztof Ludwiszewski, Lennart Palm, Yvonne Sohlberg

”…studieresa till konserthuset i Bremen”.

33 000 kr

2017

Nanna Wendelboe: Klarinett
Karin Soleke: Violin

”…för fortbildning”

30 000 kr

2016

Magnus Nilsson och Tanja Brunic, fagott

”…för personlig utveckling genom undervisning av kollegor internationellt, ytterligare förbättra samspelet sinsemellan”.

30 000 kr

2015

Jan Karlsson och Fredrik Ljungberg: trumpet

”…för vidare förkovran, både genom lektioner och konsertbesök”.

30 000 kr

2014

Manuel Schmidt och Carl Andersson: oboe

”…för gemensam vidareutveckling med stöd av professor Fabian Menzel, samt uppmuntran och stimulans”.

30 000 kr

2013

2:a violinstämman

Emil Carlsson, Karin Höglund Kristensen, Thomas Hillerud, Birgitta Ljunggren, Ann-Charlotte Olsson, Mats Persson, Karin Soleke

”…att med hjälp av instruktör utveckla stämman musikaliskt och likaså utveckla gruppdynamiken”.

30 00 kr

2012

HSO 100-årsjubileum med extra stipendium

Lars Gansby: Cello

20 000 kr

2012

Orkesterns kontrabasstämma

Anders Cornelius
Nikola Meyer
Harry Ellström
Lena Rönér

20 000 kr

2011

Blåsarkvintetten Pollux

Johan Skeppstedt: Flöjt
Carl Larsson: Oboe
Per Johansson: Klarinett
Åshilld Henriksen: Horn
Magnus Nilsson: Fagott

20 000 kr

2010

HSV’s första stipendium

Lena Rönér: Kontrabas

20 000 kr

Vilka är vi?